Reglement

Hieronder vindt u het reglement voor de Kronos Campusloop.
1. De Kronos Campusloop wordt georganiseerd door de Drienerlose Atletiek Vereniging Kronos, deze zal verder de organisator genoemd worden.
2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
3. Op deze wedstrijd zijn de wedstrijdreglementen van de Atletiekunie van toepassing zoals die op de website van de Atletiekunie gepubliceerd zijn.
4. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
5. Iedere deelnemer dient zich aan het coronareglement te houden die door de overheid gepubliceerd zijn.
6. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
7. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies of afsnijden van het parcours kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisator ontheffing verleend is.
9. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisator.
10. Het meenemen van (huis)dieren en grote voorwerpen (zoals kinderwagens e.d.) is niet toegestaan.
11. Deelname aan de Kronos Campusloop staat alleen open voor hardlopers.
12. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Kronos Campusloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
13. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
14. Voor teams worden de reglementen op een later tijdstip gepubliceerd.
15. De uitslagen van de wedstrijd worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.
16. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Kronos Campusloop gemaakte foto’s en video’s.
17. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisator ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
18. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisator of wedstrijdleiding.
19. Als de wedstrijd moet worden afgelast op last van overheidsmaatregelen (waaronder Corona maatregelen), wordt het deelnamegeld niet terugbetaald.

Laatste wijziging: 20.02.2023

ENGLISH
Underneath the rules for the Kronos Campusloop can be found. Please note that in case of any unclarities the Dutch rules are leading.
1. The Kronos Campusloop is organized by de Drienerlose Atletiek Vereniging Kronos, to which from now on will be referred to as the organizing party.
2. The participants declare that they understand and subject themselves to the rules and in case of any unclarities the Dutch rules are leading.
3. For this contest, the rules of the Atletiekunie are applicable as published on the website of Atletiekunie.
4. Everyone participates at his/her own risk. The organizing party is neither responsible for lost or damaged properties nor for any mount-up injuries.
5. All participants oblige themselves to stick to the corona rules published by the Dutch government.
6. The competition management has the right to disqualify a participant and remove his/her from the contest. The medical staff has the right to remove participants and forbid them from participating in the contest.
7. Instructions from the police, competition management, and volunteers have to be followed directly and accurately. Also, one is obliged to follow the indicated route. When the indicated route is not followed it may result in disqualification of the participant.
8. The law on road Traffic and traffic (sign) rules remain operative during the run unless indicated otherwise.
9. The participant is not allowed to be escorted during the race unless authorized by the organizing party.
10. Bringing pets or large objects such as strollers is not allowed.
11. Participating in the Campusloop is only possible for runners.
12. The competition management has the right to partially change to the route, or cancel the contest because of extreme weather conditions or other calamities. When the contest is canceled, the participants’ fees will not be refunded.
13. Of all participants it is expected that they will not damage nature or properties and don’t leave any waste behind.
14. Finish times for teams will be published later than the times of the individual participants.
15. The results are determined by the order of finishing.
16. Participants allow the organizing party to submit results and publish the taken photos and videos.
17. Participants allow the organizing party to use the taken photos and videos for the promotion of organized events by the organizing party. This is all without claiming compensation.
18. In all cases when these rules don’t comply, the organizing party or competition management decides what to do.
19. If the contest has to be canceled because of government measures (such as corona measures), the participation fee will not be refunded.

Rules translated 20.02.2023