Reglement

– English version below – 

Hier onder vindt u het reglement voor de Kronos Campusloop.

 1. De Kronos Campusloop wordt georganiseerd door de Drienerlose Atletiek Vereniging Kronos, deze zal verder de organisator genoemd worden.
 2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 3. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 4. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 5. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisator ontheffing verleend is.
 7. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisator.
 8. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens e.d. is niet toegestaan.
 9. Deelname aan de Kronos Campusloop staat alleen open voor hardlopers.
 10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Kronos Campusloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 12. 12. Een team mag bestaan uit zowel deelnemers die de 1 mijl afleggen als de 2 mijl en zowel uit vrouwen als mannen.
 13. Het switchen van afstand op de wedstrijddag zelf kan alleen voor aanvang van de wedstrijd. Een deelnemer ontvangt een nieuw startnummer en moet het bedrag voor na-inschrijving betalen. Het bedrag van de voorinschrijving mag worden teruggeboekt. Deelnemers aan een team maken bij een switch van afstand het team ongeldig waardoor deze niet meer meedingt naar de prijzen in het teamklassement.
 14. De uitslagen van de wedstrijd worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.
 15. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Kronos Campusloop gemaakte foto’s en video’s.
 16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisator ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisator of wedstrijdleiding.

– English version below – 

The contest rules of the Kronos Campusloop.

 1. The Kronos Campusloop is organized by D.A.V. Kronos. D.A.V. Kronos will be called the organizer.
 2. The participants declare to know the rules and submit themselves to the rules.
 3. Participating is at your own risk. The organizer is not responsible for lost or damaged items, and not for personal injury.
 4. The contest leader has the right to disqualify a participant, and to get him out of the contest. The medical staff has the right to deny a person to take part in the contest.
 5. Instructions from the police, the contest leader and other contributors must be followed direct and exact. All participants must follow the indicated route. Not following instructions can lead to disqualification.
 6. The law about road traffic and the regulations of Traffic Rules and Traffic signs will stay, unless otherwise is indicated.
 7. It is not allowed that participants will be accompanied by one or more persons on a bike or another way of transport, unless the organization has given permission. 
 8. It is not allowed to take object as pets, other animals, baby carriages, etc. with you.
 9. Participating in the Kronos Campusloop is only for runners.
 10. The contest leader has the right to change the route or cancel the Campusloop when there are extreme weather conditions or other calamities, which make it impossible to continue the Campusloop. When the contest is cancelled, there will be no refunding of the entry fee.
 11. It is expected that no one damages the environment or others’ property, and to not leave garbage behind.
 12. A team may consist of both participants who travel 1 mile and 2 miles. A team may also consist of both women and men.
 13. Changing the distance you want to run can only be done on the day of the contest. The participant will get another start number, and has to pay the price for the late sign-up. The money for the early sign-up will be refunded. Team-participants, who change their distance, will make their team invalid, which means the team does not compete for the price in the Team classification.
 14. The results of the contest will be determined by the order of finishing.
 15. Participants agree with the fact that their names will be mentioned in the resulst and with the fact that pictures and video’s, which are taken during the Campusloop, will be publiced.
 16. Participants agree with the use of pictures, on which they might be seen, for video, TV, etc. for promotional purposes by the organisation, without claiming a compensation for this.
 17. In all the situatons which are not covered by the contest rules, the organisation or the contest leader will decide what happens.