Reglement

Hieronder vindt u het reglement voor de Kronos Campusloop.
1. De Kronos Campusloop wordt georganiseerd door de Drienerlose Atletiek Vereniging Kronos, deze zal verder de organisator genoemd worden.
2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
3. Op deze wedstrijd zijn de wedstrijdreglementen van de Atletiekunie van toepassing zoals die op de website van de Atletiekunie gepubliceerd zijn.
4. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
5. Iedere deelnemer dient zich aan het coronareglement te houden die door de overheid gepubliceerd zijn.
6. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
7. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies of afsnijden van het parcours kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisator ontheffing verleend is.
9. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisator.
10. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens e.d. is niet toegestaan.
11. Deelname aan de Kronos Campusloop staat alleen open voor hardlopers.
12. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Kronos Campusloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
13. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
14. Voor teams worden de reglementen op een later tijdstip gepubliceerd.
15. De uitslagen van de wedstrijd worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.
16. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Kronos Campusloop gemaakte foto’s en video’s.
17. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisator ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
18. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisator of wedstrijdleiding.
19. Als de wedstrijd moet worden afgelast op last van overheidsmaatregelen (waaronder Corona maatregelen), wordt het deelnamegeld niet terugbetaald.

Laatste wijziging: 19.12.2021